طراحی سالانه انواع یادداشت های عناصر دستگاه برای 2 واحد