یک خلبان هواپیمایی یک ساله از خرد شدن شدید مقدماتی شدید شکایت کرد