cimfr برای اولین بار از معادن Highwall در هند استفاده می کند